චේතිය රජ්ජුරුවන්ගෙන් පස්සේ වැඩිපුරම බොරු කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා – පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක[VIDEO]

චේතිය රජ්ජුරුවන්ගෙන් පස්සේ වැඩිපුරම බොරු කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක[VIDEO]

Share This