ඩැඩා Boy එක්ක හැඩට ඉන්න පුංචි මෙලී පැටික්කි

3
මෙලී නිකොලා කියන්නෙ නෙහාරටයි මේනකටයි අලුත උපන් පුංචි සුරතලී. මේ පුංචි සිඟිත්තියත් දැන් අම්මියි තාත්ති වගේම කා අතරත් ජනප්‍රියයි.
පුංචි මෙලී එයාගෙ තාත්තා මේනකත් එක්ක අවුරුද්ද වෙනුවෙන් හැඩට සැරසිලා ගත්ත අපූරු ඡායාරූප කිහිපයක් නෙහාරා සිය instagram ගිණුමේ පල කර තිබුනේ ‘My Dolly Gir With Her Dada Boy ‘ යන්නෙන් වදනක් සටහන් කරමින්..
මේ තියෙන්නෙ එම ඡායාරූප කිහිපය.

Your Comments