ගෙවුනු වසරේදී අධිවේගී මාර්ගයෙන් වාර්තාගත ආදායමක්.

ගෙවුනු වසරේදී අධිවේගී මාර්ගයෙන් වාර්තාගත ආදායමක්.

මෙරට අධිවේගී මාර්ගවලින් වසරකදී ලැබූ ඉහළම ආදායම ගෙවුණු වසරේදී වාර්තා වී තිබෙනවා.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 8.8 ක ආදායමක් උපයා ඇති බවයි.

එය පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට 21 ක වර්ධනයක් බවද සඳහන්.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම්වලදී පසුගිය වසරේ ඉපයූ ආදායම රුපියල් බිලියන 4.5 ක්.

කටුනායක අධිවේගය සහ පිටත වටරවුම් මාර්ගයේ මෙහෙයුම්වලින් රුපියල් බිලියන 4.3 ක් උපයා තිබෙනවා.

2021 වසරේදී අධිවේගී මාර්ග ඔස්සේ වාහන මිලියන 38.6 ක් ගමන් කර ඇති බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

Share This