ගුවන්තොටුපොළට එල්ලවන ප්‍රහාරය ගැන පැතිරෙන ආරංචිය අනවශ්‍ය බියක් –  ආරක්ෂක ලේකම්

ගුවන්තොටුපොළට එල්ලවන ප්‍රහාරය ගැන පැතිරෙන ආරංචිය අනවශ්‍ය බියක් – ආරක්ෂක ලේකම්

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළට ප්‍රහාරයක් එල්ලවන බවට ප්‍රචාරය වන ව්‍යාජ විද්‍යුත් පණිවිඩ සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන බවට ගුවන් තොටුපොළ බලධාරින්ට ලැබුණු ව්‍යාජ විද්‍යුත් පණිවිඩ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව කලබල වියයුතු නැතැයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Share This