ගුරු භූමිකාව ගැන ජවිපෙ මතය…

ගුරු භූමිකාව ගැන ජවිපෙ මතය…

ගුරු භූමිකාව වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් බරපතල ලෙස නොසළකා හැර ඇති බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ චෝදනා කළා.

මේ එහි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා.

Share This