ගංවතුර අනතුරු ඇගවීම ඉවතට

ගංවතුර අනතුරු ඇගවීම ඉවතට

ගංවතුර පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇගවීම ඉවත් කර තිබෙනවා.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ පසුගිය පැය 24 තුළ දිවයිනේ කිසිදු ප්‍රදේශකයින් සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් වාර්තා නොවීම සහ නිරිත දිග ප්‍රදේශයේ ගංගාවල ජල මට්ටම සැලකිය යුතු ලෙස පහළ යමින් පැවතීම හේතුවෙන් අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය ඉවත් කර ගන්නා බවයි.

කැළණි ගඟ, කළු ගඟ, අත්තනගලු ඔය සහ මහ ඔය ගංගා ද්‍රෝණි ආශ්‍රිත පහත් බිම්වල තවදුරටත් රැඳී පවතින ජලය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් පවතින බව ද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

Share This