ගංවතුරෙන් හිනිදුම තේ වගාවට හානි

ගංවතුරෙන් හිනිදුම තේ වගාවට හානි

පසු ගිය දිනවල පැවති ඟංවතුර තත්වය හේතුවෙන් හිනිදුම ප්‍රදේශයේ තේ වගාවට හානි සිදුව තිබෙනවා.

එම කුඩා තේ වතු හිමියන් පවසන්නේ මූලික අදායම අහිමිවීම හමුවේ තමන් දැඩි ලෙස අසරණ වී ඇති බවයි.

(හිනිදුම – සිරිසේන ගමගේ )

Share This