ඛනිජ සම්පත් හඳුනා ගැනීමට නවීන තාක්ෂණය

ඛනිජ සම්පත් හඳුනා ගැනීමට නවීන තාක්ෂණය

මෙරට භූ ගර්භයේ ඇති ඛනිජ සම්පත් හඳුනා ගැනීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ නව වැඩටහනක් ආරම්භ කිරීමට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ සඳහා VLF Receiver නමැති උපකරණය ප්‍රංශයෙන් මිලදී ගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 3.5 ක්.

එම උපකරණය නිකුත් කරන තරංග මගින් පෘතුවි ගර්භයේ 10Km සිට 100 Km දක්වා ඇති ඛනිජ සම්පත් හදුනා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.

මෙරට ඇතැම් ස්ථානවල පිහිටා ඇති ඛනිජ සම්පත් හඳුනා ගැනීම සඳහා අධික වියදමක් දැරීමට සිදුවන අතර නව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් එම ගවේෂණ කටයුතු සිදුකිරීමේදී වැය වන පිරිවැය අවම කර ගැනීම මෙම වැඩපිලිවෙලේ අරමුණයි.

Share This