ඛණිජ තෙල් සම්පත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් අවසරය.

ඛණිජ තෙල් සම්පත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් අවසරය.

මෙරට ඛනිජ තෙල් හා වායු ගවේෂණ මෙන්ම නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විධි විධාන ඇතුළත් නව ඛනිජ තෙල් සම්පත් පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එම කෙටුම්පත සම්පාදනයට පසුගිය ජනවාරි 25 වන දා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය හිමි වුණා.

ඒ අනුව නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කරන ලද නව කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් අනතුරුව එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

Share This