කොළඹ කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළ යාමක්.

කොළඹ කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළ යාමක්.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ, එම දර්ශකය අද ඒකක 13 දහසේ සීමාව ඉක්මවා යාමත් සමඟින්.

දිනය නිමාවන විට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 1376.91 ක් ලෙසයි සටහන් වූයේ.

පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 15.56ක් ලෙස වාර්තා වී ඇති බවද සඳහන්.

Share This