කොරෝනා මර්දන එන්නත් කිසිවක් ජීවිත කාලය පුරා ප්‍රතිශක්තිය ලබා දෙනු ඇතැයි විශ්වාසක් නැහැ

කොරෝනා මර්දන එන්නත් කිසිවක් ජීවිත කාලය පුරා ප්‍රතිශක්තිය ලබා දෙනු ඇතැයි විශ්වාසක් නැහැ

මේ වන විට භාවිත කරන කොරෝනා මර්දන එන්නත් කිසිවක් ජීවිත කාලය පුරා ප්‍රතිශක්තිය ලබා දෙනු ඇතැයි විශ්වාස කළ නොහැකි බව මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා පවසනවා.


මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.

Share This