කොරෝනාව මැඩලීමට ස්වේච්ඡා බළකායක්

කොරෝනාව මැඩලීමට ස්වේච්ඡා බළකායක්

කොරෝනා වෛරසය මැඩලීම සඳහා වු ස්වේච්ඡා බළකායක් පිහිටුවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාශය තීරණය කර තිබෙනවා.

දැනට කොරෝනා මර්දන කටයුතු සඳහා සෘජු දායකත්වයක් නොදක්වන සෞඛ්‍ය සේවකයින් එම කටයුතු සඳහා සක්‍රීයව දායක කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම ස්වෙච්ඡා බළකාය ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියට පිවිස මේ සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව පවතිනවා.

Share This