කැළණිතිස්ස බලාගාරයට ඉන්ධන මෙටි‍්‍රක් ටොන් තුන් දහසක්.

කැළණිතිස්ස බලාගාරයට ඉන්ධන මෙටි‍්‍රක් ටොන් තුන් දහසක්.

ඩීසල් නොමැතිව අක්‍රිය වී ඇති කැලණිතිස්ස බලාගාර සංකීර්ණයේ බලාගාර දෙක සඳහා අද ඉන්ධන මෙටි‍්‍රක් ටොන් 3000 දහසක් ලබා දීමට ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව එකඟ වී තිබෙනවා.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී, ඇන්ඩෲ නවමනි මහතා සඳහන් කළේ එම ඉන්ධන ලැබීමත් සමඟ අදාළ බලාගාර යළි පණගැන්විය හැකි බවයි.

එම ඉන්ධන තොගය ප්‍රමාණවත් වන්නේ දින දෙකකට පමණක් බවයි ඔහු සඳහන් කළේ,

Share This