කැලණි පාලම සහ පරණ අවිස්සාවේල්ල මාර්ග භාවිතා කරන රියදුරන්ට පොලීසියෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

කැලණි පාලම සහ පරණ අවිස්සාවේල්ල මාර්ග භාවිතා කරන රියදුරන්ට පොලීසියෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

කැලණි පාලම සහ පරණ අවිස්සාවේල්ල මාර්ගය ඔස්සේ කොළඹට පැමිණෙන රියදුරන් වෙත පොලීසිය විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

කැලණි පාලමේ ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් බේස්ලයින් මාර්ගය හා වරාය පිවිසුම් මාර්ගය අවට උදෑසන හා සවස් කාලයේ අධික රථවාහන තදබදයක් පවතින බව පොලීසිය පෙන්වා දෙනවා.

ඒ අනුව නුවර පාර, මීගමු පාර සහ පරණ අවිස්සාවේල්ල මාර්ගය ඔස්සේ කොළඹට පැමිණෙන රථවාහන පහත සඳහන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය රිදුරන් දැනුවත් කරනවා.

Share This