ක්ෂේත්‍ර දොළහක් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස ගැසට් වෙයි.

ක්ෂේත්‍ර දොළහක් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස ගැසට් වෙයි.

සෞඛ්‍ය සේවා, වරාය, ඛනිජ තෙල්, රේගුව ඇතුළු ආයතන හා ක්ෂේත්‍ර 12ක සේවා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කිරීම තවදුරටත් දීර්ඝ කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ, ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතා විසින්

අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනත යටතේ මෙලෙස අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කර ඇති අනෙකුත් ආයතන හා ක්ෂේත්‍ර වන්නේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවා, දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ග්‍රාම සහ කෘෂි පර්යේෂණ සහකාර නිලධාරීන්, ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව ඇතුළු සියළු රාජ්‍ය බැංකු සහ රක්ෂණ සේවා කටයුතුයි.

මීට අමතරව පළාත් පාලන ආයතන මගින් කරන කසල කළමනාකරණ සේවා, සතොස සහ ලංකා සතොස, ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් සභා යටතේ වන සියළුම රජයේ කාර්යාල සේවා සහ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ද මෙලෙස අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කර තිබෙනවා.

Share This