කථානායක අත්සන් තැබූ පනත් දෙක

කථානායක අත්සන් තැබූ පනත් දෙක

පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගෙන පසුගිය 7 වැනිදා සම්මත වූ ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට සහ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාල පනත් නීත්‍යානුකූල වන බවයි කතානායක කාර්යාලය පැවසූවේ.

ඉන්දියාවේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකේය ශ්‍රමිකයින්ට වයස අවුරුදු 58 ඉක්මවීමට පෙර සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට දායකත්වය දැක්වූ මුදල් ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි අවශ්‍ය සංශෝධන සිදුකිරීම සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මගින් අපේක්ෂා කෙරෙනවා.

ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මගින් වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ පුද්ගලයින්ට කඩිනමින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවීමට අදාල සංශෝධන සිදුකෙරුණා.

Share This