කටුනායක ගුවන් තොටුපල පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර අද විවෘත කරයි.

කටුනායක ගුවන් තොටුපල පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර අද විවෘත කරයි.

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපල පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද පෙරවරුවේ විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ගුවන් තොටුපළ පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ බී පැකේජ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැයකර ඇති මුළුමුදල රුපියල් බිලියන 6.1ක්.

ජපන් ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් වන මෙහි සමස්ථ ව්‍යාපෘතියේ මුළු වියදම රුපියල් බිලියන සියය ඉක්මවනවා.

දැනට මිලියන හයක් වන කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ වාර්ෂික මගින් හැසිරවීමේ ධාරිතාවය සමස්ථ ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව මගීන් මිලියන පහළොවක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂිතයි.

Share This