ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ වංචා දූෂණ රැසක් !

ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ වංචා දූෂණ රැසක් !

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරීයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සාර්ථක කිරීමට නම් එහි ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් රැසක් සිදුවිය යුතු බවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත්කළ පංච පුද්ගල කමිටුව ඉදිරිපත් කළ අතුරු වාර්තාව මඟින් මේ පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කර ඇති බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

එම වාර්තාවෙන් අධිකාරියේ දූෂණ වංචා රැසක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වන බවද මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Share This