ඔක්තෝම්බර් 24 දින ජාතික සැපයුම් දාම දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

ඔක්තෝම්බර් 24 දින ජාතික සැපයුම් දාම දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් 24 වන දින ජාතික සැපයුම් දාම දිනය ලෙස රජය ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇති බව සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමණාකරන ආයතනයේ සභාපති සරත් ගමගේ මහතා පවසනවා.

සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමණාකරන ආයතනයේ 50 වෙනි සංවත්සරයට සමගාමීව එම දිනය ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇති බවයි සරත් ගමගේ මහතා කියා සිටියේ.

ඒ මහතා කියා සිටියේ සිය ආයතනය මගින් මෙරට ඩොලර් අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා අපනයනය වර්ධනය කළ හැකි ක‍්‍රමවේද පිළිබඳ කථිකාවක් ආරම්භ කළ බවයි.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමණාකරන ආයතනයේ සභාපති සරත් ගමගේ මහතා.

Share This