එළිසබෙත් මහ රැජිණ සිහිකිරීමේ ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනාවට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු කළ කතාව [VIDEO]

එළිසබෙත් මහ රැජිණ සිහිකිරීමේ ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනාවට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු කළ කතාව [VIDEO]

Share This