එන්නත් කාඩ්පත නොමැතිව බස්නාහිර පළාතේ බස් රථවල ගමනාගමනයට අවසර නැහැ.

එන්නත් කාඩ්පත නොමැතිව බස්නාහිර පළාතේ බස් රථවල ගමනාගමනයට අවසර නැහැ.

ලබන මාසයේ සිට කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් කාඩ්පත නොමැතිව බස්නාහිර පළාතේ බස් රථවල ගමනාගමනයට අවසර නොදෙන බව බස්නාහිර මාර්ගස්ත මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රසන්න සංජීව මහතා පවසනවා.

මාර්ගස්ත මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ ජංගම පරීක්ෂකවරුන් මගින් එන්නත් කාඩ්පත් පරීක්ෂා කරවීම් නිරන්තරයෙන් සිදුකිරිමට අපේක්ෂා කරන බව ඔහු සඳහන් කළා.

බස්නාහිර මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නියාමනය යටතේ පෞද්ගලික බස් රථ හයදහස් දෙසීයක පමණ ධාවනය වන අතර බස් සේවකයින් ද කොවිඩ් එන්නත ලබාගෙන තිබීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

කාඩ්පත පරීක්ෂා කර මගීන් බසයට ඇතුළත් කර ගැනීමේ වගකීම කොන්දොස්තරවරයාට පැවරෙන බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළා.

Share This