එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නයා පෙන්නලා මිනිස්සු රැවැට්ටුවා අද රනිල් වික්‍රමසිංහ ණය පෙන්නලා මිනිස්සු රවට්ටනවා – එස්. එම් මරික්කාර්[VIDEO]

එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නයා පෙන්නලා මිනිස්සු රැවැට්ටුවා අද රනිල් වික්‍රමසිංහ ණය පෙන්නලා මිනිස්සු රවට්ටනවා – එස්. එම් මරික්කාර්[VIDEO]

Share This