උතුරු කොරියාව දිගුදුර මිසයිලයක් අත්හදා බලයි.

උතුරු කොරියාව දිගුදුර මිසයිලයක් අත්හදා බලයි.

උතුරු කොරියාව විසින් නවතම දිගු දුර කෲස් මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබෙනවා.

එය කිලෝමීටර් 1500 ක් දුරින් ඇති ඉලක්කයකට වුවද යොමුකල හැකි බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ

මෙම අත්හදා බැලීම ජගත් ආරක්ෂක කවුන්සිල යෝජනා උල්ලංඝනය නොකිරීමක් බවද සඳහන්.

උතුරු කොරියාව අවධාරණය කරන්නේ ආහාර හිගයක් සහ ආර්ථික අර්බුදයක් පැවතියද තමන්ට අවි නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තවමත් පවතින බවයි.

Share This