ඉදිරි වසර දෙක තුළ බීජ සහ පිටිකිරි ආනයනය නතර කිරිමට සැළසුම්.

ඉදිරි වසර දෙක තුළ බීජ සහ පිටිකිරි ආනයනය නතර කිරිමට සැළසුම්.

ඉදිරි වසර දෙකක් ඇතුළත බීජ ආනයනය සහ පිටිකිරි ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

බහුජාතික සමාගම්වල බලපෑම්වලට හසුනොවී ‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් කෘෂිකර්ම ඉලක්ක සපුරා ගැනිමට කැපවී කටයුතු කළ යුතු බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන් සහ ආයතන ප්‍රධානීන් සමඟ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Share This