ඉදිරියේදී කාට කාටත් නොයෙක් කරදර වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි – මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

ඉදිරියේදී කාට කාටත් නොයෙක් කරදර වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි – මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

Share This