ඉගෙන ගත්ත දේ ප්‍රායෝගිකව යොදවන්න තියන නොහැකියාව අපේ රටේ තියන ප්‍රශ්නයක් – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත්[VIDEO]

ඉගෙන ගත්ත දේ ප්‍රායෝගිකව යොදවන්න තියන නොහැකියාව අපේ රටේ තියන ප්‍රශ්නයක් – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත්[VIDEO]

Share This