ඇෆ්ගනිස්ථාන – පාකිස්ථාන එක්දින තරඟාවලිය සැප්තැම්බර් 3 සිට හම්බන්තොට දී

ඇෆ්ගනිස්ථාන – පාකිස්ථාන එක්දින තරඟාවලිය සැප්තැම්බර් 3 සිට හම්බන්තොට දී

ඇෆ්ගනිස්ථාන – පාකිස්ථාන එක්දින තරඟාවලිය සැලසුම්කළ පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වෙන බව දෙරටෙහි ක්‍රිකට් බලධාරීන් තහවුරු කර තිබෙනවා.

තලෙබාන් සංවිධානය විසින් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බලය අල්ලා ගැනීමත් සමග එම එක්දින තරඟාවලිය පැවැත්වීම පිළිබද පැවතියේ අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක්.

තරඟ 3කින් සමන්විත එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟාවලිය හම්බන්තොට දී පැවැත්වීමට නියමිත අතර එහි පළමු තරඟය සැප්තැම්බර් 3 වනදා ආරම්භ වනවා.

TAGS
Share This