ඇමරිකාවේ හිමබෝල සටන්

ඇමරිකාවේ හිමබෝල සටන්

ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් DC හිමබෝල සටන් සංගමය විසින් මෙවර සීත සෘතුවේ හිමබෝල සටන් තරගාවලියක් සංවිධානය කර තිබුනා. ඊට පුද්ගලයන් 200 කට ආසන්න පිරිසක් එක්ව සිටි බව සදහන්.

Share This