ඇමතිවරු පත් කරන්න අසීමිත මුදල් වියදම් කරන ආණ්ඩුව මැතිවරණයක් තියන්න මුදල් වෙන් කරන්න පැකිලෙනවා -පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය මන්ත්‍රී ජී. එල් පීරිස්-

ඇමතිවරු පත් කරන්න අසීමිත මුදල් වියදම් කරන ආණ්ඩුව මැතිවරණයක් තියන්න මුදල් වෙන් කරන්න පැකිලෙනවා -පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය මන්ත්‍රී ජී. එල් පීරිස්-

Share This