ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරන්න එකඟ වෙනවා නම් දූෂණය, වංචාව නාස්තිය නැති කරන්න රජය සූදානම් විය යුතුයි – හර්ෂ ද සිල්වා[VIDEO]

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරන්න එකඟ වෙනවා නම් දූෂණය, වංචාව නාස්තිය නැති කරන්න රජය සූදානම් විය යුතුයි – හර්ෂ ද සිල්වා[VIDEO]

Share This