ආනයන පහළට – වියදමත් අඩුවෙයි

ආනයන පහළට – වියදමත් අඩුවෙයි

මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේදී ඉන්ධන නොවන ආනයන සියයට 17.7 කින් පහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් එම ආනයනයන් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,299 ක මුදලක් වැයවී ඇති බව සඳහන්.

වසරකට පෙර ඒ සඳහා වැයවූ මුදල ඩොලර් බිලියන 1.57 ක්.

මාර්තු මාසයේ සමස්ත ආනයන වියදම ද සියයට 5.6 කින් පහළ ගොස් ඇති බවයි මහබැංකු දත්ත වාර්තාවල වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

TAGS
Share This