ආණ්ඩුව අප්‍රසාදයට පත්වුණේ මහින්දානන්ද නිසා… හිටපු ජනපතිගෙන් සැර ප්‍රකාශයක් (VIDEO)

ආණ්ඩුව අප්‍රසාදයට පත්වුණේ මහින්දානන්ද නිසා… හිටපු ජනපතිගෙන් සැර ප්‍රකාශයක් (VIDEO)

Share This