ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කිහිපයක් අද සිට විවෘතයි.

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කිහිපයක් අද සිට විවෘතයි.

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාතර, මහනුවර, කුරුණෑගල සහ වව්නියාව කාර්යාල අද සිට විවෘතව තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ අනුව සාමාන්‍ය සේවා යටතේ අත්‍යාවශ්‍ය හා හදිසි අවශ්‍යතා ඇති සේවාලාභීන් සඳහා මෙලෙස එම කාර්යාල විවෘතව තැබෙන්නේ.

අත්‍යාවශ්‍යම සේවා අවශ්‍යතා සහිත සේවාලාභීන්ට තමන් පදිංචි ස්ථානයට ආසන්නතම කාර්යාලයට පැමිණ සේවා ලබාගත හැකියි.

එක්දින සේවය යටතේ බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර පමණක් ලබාදීම සිදු කරනු ලබනවා.

Share This