අවුරුදු 20 ඉක්මවූ  පුද්ගලයන් සඳහා බූස්ටර් එන්නත.

අවුරුදු 20 ඉක්මවූ පුද්ගලයන් සඳහා බූස්ටර් එන්නත.

බූස්ටර් එන්නත අවුරුදු 20 ඉක්මවූ පුද්ගලයන් සඳහා ලබා දීමට අද තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මේ සඳහා වන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා කියා සිටියේ.

මේ වන විට අවුරුදු 60 ඉක්මවූ පුද්ගලයන් සඳහා බූස්ටර් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

සමස්ත ජනගහනයෙන් සියයට 73 ට එන්නත ලබා දී තිබෙන බවත් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ සියයට 75 ක ඉලක්කයක් සඳහා යන වැඩපිළිවෙල ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක කරන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියා.

Share This