අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ පුද්ගලයින්ට පරිපූරක ඡන්දහිමි නාමලේඛනයක්.

අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ පුද්ගලයින්ට පරිපූරක ඡන්දහිමි නාමලේඛනයක්.

වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කරන පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රධාන ඡන්දහිමි නාමලේඛනයට ඇතුළත්වීමට පෙර පරිපූරක ඡන්දහිමි නාමලේඛනයක් මගින් ඡන්ද බලය ලබාදීම සඳහා නෛතික ප්‍රතිපාදන සලසා තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරනවා.

මෙහි ප්‍රථම අදියර ලෙස 2021.06.01 දින සිට 2022.01.31 දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුළ වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කරන ලද පුද්ගලයන්ට මේ සදහා ඉල්ලුම් කල හැකියි.

ඒ අනුව 2003.06.01 දින සිට 2004.01.31 දින දක්වා උපත ලැබූ පුරවැසියන්ගේ තොරතුරු YC ආකෘතියට ඇතුළත් කිරීම මගින් ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචි විය හැකි බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දන්වා සිටින්නේ.

Share This