අල්ලස් නඩුවකින් හිටපු ඇමති වෙල්ගම නිදහස්

අල්ලස් නඩුවකින් හිටපු ඇමති වෙල්ගම නිදහස්

හිටපු ප්‍රවාහන අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම අල්ලස් නඩුවෙන් නිදහස් කිරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නියෝග කර තිබෙනවා.

කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නන්දන අමරසිංහ මහතා විසින් මෙම නියෝගය ලබා දුන්නා.

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තුළ නොමැති තනතුරක් නිර්මාණය කර, වැටුප් ගෙවමින් රජයට පාඩු කළ බවට මෙම අල්ලස් නඩුව පවරා තිබුණා.

Share This