අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන අවස්ථාවක් නෙවෙයි – පරිත්‍යාග කළ යුතු අවස්ථාවක්.

අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන අවස්ථාවක් නෙවෙයි – පරිත්‍යාග කළ යුතු අවස්ථාවක්.

Share This