අපේ රට පාලනය කරපු පවුල් කීපය ප්‍රභූත්වයෙන් ආරෝපණය වෙලා හිටියාට දැන් ජනතාව දන්නවා එයාලා තමා කම්බ හොරු කියලා – අනුර කුමාර දිසානයක[VIDEO]

අපේ රට පාලනය කරපු පවුල් කීපය ප්‍රභූත්වයෙන් ආරෝපණය වෙලා හිටියාට දැන් ජනතාව දන්නවා එයාලා තමා කම්බ හොරු කියලා – අනුර කුමාර දිසානයක[VIDEO]

Share This