අපේ රටේ ලොකුම වී මෝල් හිමියා අද අවුරුදු හතකට සත පහක් බදු ගෙවලා නෑ – මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ[VIDEO]

අපේ රටේ ලොකුම වී මෝල් හිමියා අද අවුරුදු හතකට සත පහක් බදු ගෙවලා නෑ – මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ[VIDEO]

Share This