අද එන්නත්කරණය සිදුකරන ස්ථාන

අද එන්නත්කරණය සිදුකරන ස්ථාන

මෙරට එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද දිනයේත් දිස්ත්‍රික්ක 22 ක ක්‍රියාත්මකයි.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන 16 කදී සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන 21 කදී මෙම එන්නත්කරණ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක අතර ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේද ස්ථාන 27 ක අද දිනයේ එන්නත්කරණය සිදු කෙරෙනවා.

එම ස්ථාන ලැයිස්තුව පහතින්

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Share This