අද අලියා අරං ගිහින් බැඳල ඉන්නේ මැදමුලනේ වලව්වේ කුස්සියේ හිටපු අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ[VIDEO]

අද අලියා අරං ගිහින් බැඳල ඉන්නේ මැදමුලනේ වලව්වේ කුස්සියේ හිටපු අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ[VIDEO]

Share This