අණ්ඩුවට එකතු වෙලා මැති ඇමතිකම් බෙදා ගැනීමේ අසනීපයක් අපිට නෑ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක[VIDEO]

අණ්ඩුවට එකතු වෙලා මැති ඇමතිකම් බෙදා ගැනීමේ අසනීපයක් අපිට නෑ – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක[VIDEO]

Share This