අක්කරෙයිපත්තු කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්

අක්කරෙයිපත්තු කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්

අක්කරෙයිපත්තු – පාලමුන ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත ශාලාවක හටගත් ගින්න මැඩ පවත්වා තිබෙනවා.

පැරණි ටයර් උපයෝගී කර ගනිමින් තෙල් ප්‍රති නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කර්මාන්ත ශාලාවකයි මෙම ගින්න හටගැණුනේ.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නොමැති අතර ඊට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.

Share This