සාරවත් දේශයක වාපි සංග්‍රාමය

28
සාරවත් දේශයක වාපි සංග්‍රාමය

සාරවත් දේශයක වාපි සංග්‍රාමය වැව් දහසක් ප්‍රතිසංස්කරණ කඩිනම් වැඩසටහන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සැප්තැම්බර් 21 වැනි දා උදෑසන 10.00ට අනුරාධපුර, මහවිලච්චිය නබඩගස්දිගිලිය වැව අබියසදී සමාරම්භ වන වගයි. செழிப்பு மிகு தேசத்தில் வாவி புரட்சி ஆயிரம் குளங்களை புனரமைக்கும் துரித செயற்திட்டம் ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களின் தலைமையில் செப்டெம்பர் 21 ஆம் திகதி முற்பகல் 10.00 மணிக்கு அனுராதபுரம், மஹவிலச்சிய, நபடகஸ்திகிலிய வாவிக்கு அருகாமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்படும். Rapid Rehabilitation of 1000 tanks President Maithripala Sirisena will inaugurate the Rehabilitation program to revive 1,000 plus lakes aiming to facilitate fertile lands. The ceremony will be held near the Nabadagasdigiliya tank in Mahavilachchiya, Anuradhapura at 10.00 am on the 21st of September.

Posted by Maithripala Sirisena on Tuesday, September 18, 2018

වැව් දහසක් ප්‍රතිසංස්කරණ කඩිනම් වැඩසටහන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සැප්තැම්බර් 21 උදෑසන 10.00ට අනුරාධපුර, මහවිලච්චිය නබඩගස්දිගිලිය වැව අබියසදී ….

Your Comments