වාහන ආනයනයට යළි අවසර ලැබෙන හැටි

36

බලපත්‍ර යටතේ වාහන ආනයනයට පැනවුණු සීමාවන් ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා.

ඒ අනුව තීරු බදු රහිත වාහන ආනයනය සඳහා පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් 30 වන දාට පෙර ලබා ගත් වාහන බලපත්‍ර සඳහා ලබන ජුනි පළමුවනදායින් පසු ණයවර ලිපි විවෘත කළ හැකියි.

ඔක්තෝබර් පළමුවනදායින් පසුව ලබා ගන්නා බලපත්‍ර සඳහා ඕනෑම දිනෙක ණයවර ලිපි විවෘත කළ හැකිය.

Your Comments