‘පිබිදෙමු පොළොන්නරුව’ යටතේ තවත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ජනතා අයිතියට

41
'පිබිදෙමු පොළොන්නරුව' යටතේ තවත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ජනතා අයිතියට

'පිබිදෙමු පොළොන්නරුව' යටතේ තවත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ජනතා අයිතියට MORE >>> http://news24.lk/category/pibidemu-polonnaruwa/

Posted by News24 on Friday, August 3, 2018

Your Comments