“නිදහස් පක්ෂය ගොඩ නැගිය යුත්තේ මෙහෙමයි” – නව මහලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන්

37
"නිදහස් පක්ෂය ගොඩ නැගිය යුත්තේ මෙහෙමයි" - නව මහලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පැහැදිලි කරයි

"නිදහස් පක්ෂය ගොඩ නැගිය යුත්තේ මෙහෙමයි" - නව මහලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පැහැදිලි කරයි

Posted by News24 on Sunday, June 3, 2018

Your Comments