දහම් පහන වාර්ෂික වැඩමුළුව සැප්තැම්බර් 21 වනදා

27

දහම් පහණ වාර්ෂික වැඩමුළුව සහ සිහිනය මිනිසත්කමේ ප්‍රසංගය සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. එළැඹෙන 21 වන දින සවස හතරට කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේදී මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වීමටයි සංවිධායක මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබෙන්නේ.

 

Your Comments