ගාල්ල මාපලගම සහ ඇතුමලේ ඇතුළු ගම්මාන කිහිපයක ආපදා තත්ත්වය

20

ගාල්ල මාපලගම සහ ඇතුමලේ ඇතුළු ගම්මාන කිහිපයක ආපදා තත්ත්වය

ගාල්ල මාපලගම සහ ඇතුමලේ ඇතුළු ගම්මාන කිහිපයක ආපදා තත්ත්වය (දර්ශන – සිරිසේන ගමගේ)

Posted by News24 on Monday, October 8, 2018

 

Your Comments