“කාගේ පුතා උනත් කමක් නෑ.. වාඩි වෙනවා..”

44
මෙවර අය වැය ලේඛනය පිළිගත හැකි තත්වයක නොමැති බැවින් ඒ පිළිබඳ මහ බැංකුවෙන් විමසා තහවුරු කර ගන්නැයි පර්ලිමේන්තුවට නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්. මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදයේ දී කරුණු අනාවරණ කළා. බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අය වැය ලේඛනය ඔස්සේ පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවා ඇති බවයි. පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවන්නේ තමන් නොවන බව එහිදී ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මංගල සමරවීර මහතා සඳහන් කළා. එහි දී එයට අභියෝග කරමින් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තාවේ නිර්දේශයක් උපුටා දක්වා සිටියා. “කල්පිතයන්ගේ රාමුව පිළිබඳ වැඩි තොරතුරු ලබා දීමට මුදල් අමාත්‍යංශයට නොහැකි වී ඇති බැවින්, වර්තමාන අයවැය සභාගත කර ඇති කල්පිතයන්ගේ රාමුවෙහි ප්‍රමාණවත් බව හා වලංගුභාවය විධිමත් ඇගයුමකට ලක් කර, පාර්ලිමේන්තුවට තහවුරු කරන ලෙස මහ බැංකුවට ඇරයුම් කළ යුතුය”

Your Comments